ยินดีต้อนรับสู่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รูปภาพต้อนรับกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มการลา

แบบฟอร์มการเลื่อนระดับ

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มติดต่อกองการเจ้าหน้าที่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานบริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานอำนวยการ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานทั่วไป

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะสายงานการศึกษา

ข่าวกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่ล่าสุด

ข่าวประกาศล่าสุด

ข่าวงานบุคลากรล่าสุด