มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง).pdf

2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง).pdf

2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง).pdf

2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง).pdf

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง).pdf

2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง).pdf

2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง).pdf1

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง).pdf

2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง).pdf

ไฟล์ประกอบสำหรับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทั้งหมด

2.ประเภทอำนวยการท้องถิ่น.zip1

หมายเหตุ

  1. ข้อมูลมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของนักบริหารการศึกษาระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/ว.22 เรื่อง การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

แก้ไขล่าสุด 10 สิงหาคม 2564

ผู้จัดทำ นายณัฐภัทร ปานสุด