แบบฟอร์มติดต่อกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการ/ข้าราชการครู

แบบฟอร์มการโอนย้ายข้าราชการครู

แบบฟอร์มขอย้ายของข้าราชการครู แบบฟอร์มขอโอนข้าราชการครู แบบฟอร์มการขอย้ายของผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบฟอร์มการโอนย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แบบฟอร์มขอโอนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ใบลาออก

ข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

แบบหนังสือลาออกจากข้าราชการ (แบบ ลก.1) (ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย)
แบบหนังสือลาออกจากข้าราชการ (แบบ ลก.1) (ข้าราชการครู) (กรณียื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน)

ข้าราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แบบหนังสือลาออกจากข้าราชการ (แบบ ลก.1) (ข้าราชการ อบจ.)
แบบหนังสือลาออกจากข้าราชการ (แบบ ลก.1) (ข้าราชการ อบจ.) (กรณียื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน)

แบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการและบัตรคล้องคอ

แบบคำร้องขอบัตรข้าราชการ (ครู)
แบบคำร้องขอบัตรข้าราชการ (ข้าราชการ อบจ.)
แบบคำร้องขอบัตรคล้องคอ

แบบฟอร์ม กพ.7

ใบคำร้องขอสำเนาทะเบียนข้าราชการ (ก.พ.7)

แบบฟอร์มเพิ่มสิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการ

แบบกรอกข้อมูลประวัติข้าราชการ/ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ เพิ่มสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถึงแก่ความตาย

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถึงแก่ความตาย

แบบฟอร์มสำหรับพนักงานจ้าง/พนักงานจ้างครู

ใบลาออก

พนักงานจ้างโรงเรียน

แบบหนังสือลาออก (แบบ ลก.1) (พนักงานจ้างโรงเรียน)
แบบหนังสือลาออก (แบบ ลก.1) (พนักงานจ้างโรงเรียน) (กรณียื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน)

พนักงานจ้าง อบจ.

แบบหนังสือลาออก (แบบ ลก.1) (พนักงานจ้าง อบจ.)
แบบหนังสือลาออก (แบบ ลก.1) (พนักงานจ้าง อบจ.) (กรณียื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน)

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถึงแก่ความตาย

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถึงแก่ความตาย

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

ใบคำขอมีบัตรประจำตัว

ใบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่พนักงานจ้าง

แก้ไขล่าสุด 15 กันยายน 2565

ผู้จัดทำ นายณัฐภัทร ปานสุด