มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3604 นักอาชัวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3608 นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3616 นักฉุกเฉินการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3701 วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3704 วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3705 วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3706 วิศวกรสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf

3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3817 นักสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3818 นักจิตวิทยา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

ไฟล์ประกอบสำหรับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทั้งหมด

3.ประเภทวิชาการ.zip

แก้ไขล่าสุด 5 มิถุนายน 2567

ผู้จัดทำ นายณัฐภัทร ปานสุด