คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือขอการโอนของข้าราชการ

สำหรับข้าราชการในสังกัด

อยู่ในระหว่างการรวบรวม

สำหรับข้าราชการครู

ขั้นตอนการขอโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำหรับข้าราชการ อบจ.ชัยภูมิ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.จ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งบริหารและตำแหน่งอำนวยการ (ฉบับใหม่)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งทั่วไป (ฉบับใหม่)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการทดลองงาน (ฉบับใหม่)

ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

อยู่ในระหว่างการรวบรวม

คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนขั้น

คู่มือ การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๗)

วันที่แก้ไขล่าสุด: 21 ธันวาคม 2565

ผู้ลงเนื้อหา นายณัฐภัทร ปานสุด