มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในตำแหน่งต่าง ๆ เป็นฉบับล่าสุด จาก ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะสายงานการสอน

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วย (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ตำแหน่งครู

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งครู (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะสายงานบริหารการศึกษา

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำนาญการ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชำนาญการพิเศษ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชี่ยวชาญ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะสายงานศึกษานิเทศก์

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

มาตรฐานวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

แก้ไขล่าสุด 4 ตุลาคม 2565

ผู้จัดทำ นายณัฐภัทร ปานสุด