กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองการเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกาศ ก.จ.จ.

รายการสารบัญประกาศ ก.จ.จ. (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน)


ประมวลจริยธรรม

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ คณะกรรมการมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 1 เมษายน 2564


สำหรับบุคลากรในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕


เกี่ยวกับการมาทำงานของบุคลากร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาและการมาทำงานสายของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลาและการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒


เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560

แก้ไขล่าสุด 13 สิงหาคม 2564

ผู้จัดทำ นายณัฐภัทร ปานสุด