แผนปฏิบัติงาน

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติงานตามแผนงานและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาข้าราชการ

แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2564-2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568)

แก้ไขล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2565

ผู้จัดทำ นายณัฐภัทร ปานสุด