บุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

จ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันธ์
จ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันธ์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นายสมโภชน์ โชติประยูร
นายสมโภชน์ โชติประยูร

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสุภาวดี มังสา
นางสุภาวดี มังสา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวมยุรี จันทาเทพ
นางสาวมยุรี จันทาเทพ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายณัฐภัทร ปานสุด
นายณัฐภัทร ปานสุด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวธัญยกานต์ อ่อนหนองหว้า
นางสาวธัญยกานต์ อ่อนหนองหว้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสุนทรี วัฒโน
นางสุนทรี วัฒโน1

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวพิมพา สมสัย
นางสาวพิมพา สมสัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

นายอดิศักดิ์ ชัยจำรัส
นายอดิศักดิ์ ชัยจำรัส

หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

พันจ่าเอกสวัสดิ์ จำนงค์ชอบ
พันจ่าเอกสวัสดิ์ จำนงค์ชอบ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายสุวัฒนชัย สองศรี
นายสุวัฒนชัย สองศรี

นิติกรปฏิบัติการ

นายทศพล ปิ่นมณี
นายทศพล ปิ่นมณี

นิติกรปฏิบัติการ (ทำหน้าที่เลขานุการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

นางสาวกนกกร ทิพย์พีทานนท์
นางสาวกนกกร ทิพย์พีทานนท์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวพัชรี ศรีนอก
นางสาวพัชรี ศรีนอก1

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นางสาวสุชีรา ชาติชนะ
นางสาวสุชีรา ชาติชนะ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

นางสาวอมรรัตน์ แดงสกุล
นางสาวอมรรัตน์ แดงสกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางพันทิวา ประยูรสิงห์
นางพันทิวา ประยูรสิงห์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศรีสุดา สมานวงศ์
นางสาวศรีสุดา สมานวงศ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวนาฎอนงค์ ราวงษ์
นางสาวนาฏอนงค์ ดวงโกสุม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายชาญชัย คุ้มกัน
นายชาญชัย คุ้มกัน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

พนักงานจ้างส่วนกลาง

นายอดิศักดิ์ ไทยภักดี
นายอดิศักดิ์ ไทยภักดี

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(ช่วยปฏิบัติงานที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

นางจุฑารัตน์ ป้องขันธ์
นางจุฑารัตน์ ป้องขันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล (ทักษะ)
(ช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

นายปิยะวัฒน์ ผดุงโชค
นายปิยะวัฒน์ ผดุงโชค

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอรบูลย์ วันเมืองเก่า
นางสาวอรบูลย์ วันเมืองเก่า

คนงาน (ผู้พิการ)

นางสาวสุภัสสรา ซ้ายจันทึก
นางสาวสุภัสสรา ซ้ายจันทึก 4

คนงาน

นางสาวอรวรรณ ลาภรัตน์
นางสาวอรวรรณ ลาภรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ/ลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานจากส่วนราชการอื่น

นายศักดิ์สิทธิ์ คำภา
นายศักดิ์สิทธิ์ คำภา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร)

นางภัทราภรณ์ สีทับ
นางภัทราภรณ์ สีทับ2 3

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร)

นางสาวสถิรพร เที่ยงตรง
นางสาวสถิรพร เที่ยงตรง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

(ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม)

นางสาวนภัสสร กาฬปักษิณ
นางสาวนภัสสร กาฬปักษิณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)

หมายเหตุ

  1. จ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แก้ไขล่าสุด ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้จัดทำ นายณัฐภัทร ปานสุด