หนังสือบันทึกข้อความเรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:06:21 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:06:21 น.

หมวดหมู่ย่อย ข่าวประกาศ คำสั่งแต่งตั้ง

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

หนังสือบันทึกข้อความเรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบไปด้วยคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3 ฉบับได้แก่

  1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ 148/2565 เรื่อง ให้ที่ปรึกษานายกองค์การส่วนจังหวัดชัยภูมิพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
  2. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ 149/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
  3. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ 150/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดของคำสั่งแต่ละฉบับ อยู่ในเอกสารแนบด้านล่างนี้

เอกสารแนบ

หนังสือบันทึกข้อความเรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

แท็ก