การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว

ชื่อผู้เขียน: กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ลงบทความ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:11:00 น.

วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:11:00 น.

หมวดหมู่ย่อย ข่าวประกาศ หนังสือราชการ

แชร์

แชร์ผ่าน Facebook แชร์ผ่าน Line

หนังสือราชการเรื่อง การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมด้วยสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท. ๐๘๐๙.๕/ว ๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เอกสารแนบ

หนังสือราชการเรื่อง การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

แท็ก