สถิติจำนวนบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จำนวนบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม (คน)
ผู้บริหาร 1 0 0 0 0 1
สำนักปลัดฯ 12 1 0 20 14 47
สำนักเลขานุการฯ 16 0 0 15 7 38
กองยุทธศาสตร์ฯ 19 0 0 13 0 32
กองคลัง 25 0 1 5 0 31
กองช่าง 36 9 0 47 26 118
กองการศึกษาฯ 17 0 0 20 7 44
กองสวัสดิการสังคมฯ 13 0 0 13 1 27
กองพัสดุฯ 14 0 0 5 0 19
กองการเจ้าหน้าที่ 17 0 0 5 2 24
กองสาธารณสุข 6 0 0 2 3 11
หน่วยตรวจสอบภายใน 6 0 0 1 0 7
รวมทั้งสิ้น 176 10 1 145 60 392

จำนวนบุคลากรในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 26 แห่ง

โรงเรียน ครู (รวมผู้บริหาร) ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป รวม (คน)
โรงเรียนกวางโจนวิทยา 32 0 0 3 2 37
โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม 7 0 0 1 3 11
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 66 0 0 5 4 75
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา 13 0 0 1 2 16
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา 13 1 0 1 1 16
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 27 1 0 2 1 31
โรงเรียนโนนกอกวิทยา 45 1 0 2 3 51
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 28 0 0 2 1 31
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม 18 0 0 2 1 21
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 43 0 0 2 2 47
โรงเรียนบ้านหันวิทยา 21 1 0 2 1 25
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 55 0 0 5 5 65
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี 7 0 0 2 0 9
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 51 1 0 3 0 55
โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 17 0 0 2 1 20
โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 11 0 0 1 1 13
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 16 1 0 2 0 19
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 19 1 0 1 1 22
โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา 12 0 0 3 0 15
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 26 0 0 1 2 29
โรงเรียนสระพังวิทยาคม 12 0 0 3 0 15
โรงเรียนหนองขามวิทยา 13 0 0 2 1 16
โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ 15 1 0 1 2 19
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 23 1 0 3 0 27
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 23 1 0 3 0 27
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 33 1 0 2 2 38
โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 14 0 0 1 1 16
รวมทั้งสิ้น 637 10 0 55 37 739

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565

แก้ไขข้อมูลล่าสุด 17 มีนาคม 2565

ผู้จัดทำ นายณัฐภัทร ปานสุด

ผู้รวบรวมข้อมูล นางสุนทรี วัฒโน