ประวัติกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประวัติโดยย่อ

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 จากฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับผิดชอบในงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร งานวินัยและคุณธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่วงเวลาก่อนกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในช่วงก่อนการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ มีส่วนราชการทั้งหมด 9 ส่วนราชการ 7 กอง 1 สำนัก 1 หน่วยงาน โรงเรียนที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 26 โรงเรียน สนามกีฬากลางถ่ายโอน 1 แห่ง

ตามประกาศคณะกรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในเวลานั้น มีฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดระบบงาน ควบคุม ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การวางแผนอัตรากำลัง การจัดโครงสร้างและพัฒนาและระบบงาน การปรับปรุงส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การสอบ การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย สับเปลี่ยน การออกจากราชการ งานทะเบียนประวัติ การพิจารณาบำเหน็จความชอบ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานข้อมูลบุคคล งานสวัสดิการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ งานเกษียณอายุราชการ งานขอรับบำเหน็จบำนาญ การดำเนินการทางวินัย การเสริมสร้างวินัย รับผิดชอบดำเนินการ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและองค์กร

จำนวนบุคลากร ปริมาณงานต้องที่รับผิดชอบ ความรับผิดชอบที่มีจำนวนมากขึ้น จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาการประสานงานกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไม่สะดวก ไม่คล่องตัว ขาดความต่อเนื่อง ไม่มีความชัดเจน เกิดความสับสนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อราชการและการประสานงานบริหารงานบุคคล

ทำให้เกิดความล่าช้า ซ้ำซ้อน เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายจากความไม่เข้าใจในกฏหมาย ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและองค์กรได้เท่าที่ควร รวมทั้งผลกระทบอื่น ๆ ที่ตามมา เนื่องจากการบริหารงานบุคคลบางส่วนอยู่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน และไม่มีส่วนราชการที่รับผิดชอบในการดำเนินงานบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะ ด้วยเหตุผลเหล่านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจำเป็นต้องมีส่วนราชการขึ้นมาใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานบุคคลมากขึ้น ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ กฏหมาย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ในการบริหารงานบุคคล และเกิดผลดีในการปฏิบัติราชการ

จุดเริ่มต้นของกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถือกำเนิดจากมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่และการกำหนดตำแหน่งในกองการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการจัดตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เป็นส่วนราชการในโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ถือว่าเป็นวันแรกและวันเกิดของกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ทำหน้าที่ในเรื่องการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร งานวินัยและคุณธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับผิดชอบในเรื่องการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุมทั้ง 9 กอง 1 สำนักปลัด 1 หน่วยตรวจสอบภายใน และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 26 แห่ง

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีพันจ่าเอก สวัสดิ์ จำนงชอบ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ประกาศ อบจ.ชัยภูมิที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การจัดตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เป็นส่วนราชการในโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แก้ไขล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้จัดทำ นายณัฐภัทร ปานสุด