แบบฟอร์มประเมินเลื่อนระดับ

สำหรับข้าราชการระดับอาวุโส ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลประเภททั่วไป/วิชาการ (อาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) แบบประเมินด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภททั่วไป/วิชาการ (อาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป/วิชาการ + แบบประเมินผลงาน + แบบแสดงการรับผลงานที่ประเมิน (อาวุโส/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) แบบเสนอขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการ (ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) แบบเสนอขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป (อาวุโส)

สำหรับข้าราชการสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับชำนาญการ) แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับชำนาญการ) แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้กำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดัยชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ) แบบเสนอขอปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดัยชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ) แบบแสดงรายละเอียดการนำเสนอผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบแสดงรายละเอียดการเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือที่ มท.๐๘๐๙.๒/ว๑๙๑ เรื่องแบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๒

แก้ไขล่าสุด 19 ธันวาคม 2565

ผู้จัดทำ นายณัฐภัทร ปานสุด