แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

สำหรับบุคลากรในสังกัด อบจ.

แบบประเมินข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งลูกจ้างประจำส่วนท้องถิ่น)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ใบปะหน้าประเมินผลปฏิบัติงาน

ใบปะหน้าแบบประเมินข้าราชการและหัวหน้าฝ่าย (แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ)

ใบปะหน้าแบบประเมินข้าราชการระดับอำนวยการ (แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ)

ใบปะหน้าแบบประเมินพนักงานจ้าง อบจ. (แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)

ใบปะหน้าแบบประเมินลูกจ้างประจำ อบจ (แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ)

สำหรับบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานบริหารสถานศึกษา

บันทึกข้อตกลงผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานบริหารสถานศึกษา

บันทึกข้อตกลงรองผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครู

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้างและลูกจ้างโรงเรียน

ใบปะหน้าประเมินพนักงานจ้างโรงเรียน (ฉบับ 1 ตุลาคม 2563)

ใบปะหน้าประเมินลูกจ้างประจำโรงเรียน (ฉบับ 1 ตุลาคม 2563)

แบบประเมินพนักงานจ้างโรงเรียน (ฉบับ 1 ตุลาคม 2563)แก้ไขล่าสุด 10 มิถุนายน 2565

ผู้จัดทำ นายณัฐภัทร ปานสุด