แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการลา

มีแบบฟอร์มลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจ ลาคลอดบุตร และการลาประเภทอื่น ๆ


แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน

มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และบุคลากรทางศึกษาในสังกัด อบจ.ชัยภูมิที่ใช้ประเมินทุก 6 เดือน


แบบฟอร์มประเมินเลื่อนระดับ

มีแบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคลของข้าราชการทุกประเภท แบบประเมินด้านทักษะต่าง ๆ แบบประเมินคุณลักษณะต่าง ๆ และอื่น ๆ


แบบฟอร์มติดต่อกองการเจ้าหน้าที่

มีแบบฟอร์มลาออกของข้าราชการ ลูกจ้าง และครู แบบฟอร์มการขอโอนย้าย แบบฟอร์ม กพ.7 แบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ และอื่น ๆ