หน้าที่หลักของกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ภาพรวมกองการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานส่งเสริมและพัฒนาและบุคลากร งานวินัยและคุณธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งฝ่ายงานและหน้าที่รับผิดชอบ

กองการเจ้าหน้าประกอบไปด้วยฝ่ายงานที่รับผิดชอบทั้งหมด 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ในแต่ละฝ่ายมีกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีกลุ่มงานที่ต้องทำได้แก่ งานสรรหา และ งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
 2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีกลุ่มงานที่ต้องทำได้แก่ งานวางแผนอัตรากำลัง งานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานอำนวยการ งานเงินเดือนและงบประมาณ งานวิชาการ และ งานพัสดุและทรัพย์สิน
 3. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มีกลุ่มงานที่ต้องทำได้แก่ งานดำเนินการวินัย และ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

หน้าที่รับผิดชอบโดยละเอียดของแต่ละฝ่าย

คลิกที่ปุ่ม "ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง" "ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร" หรือ "ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม" เพื่อดูหน้าที่โดยละเอียดของแต่ละฝ่าย

 1. งานสรรหา
  1. งานสรรหาข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างของ อบจ.ชัยภูมิ
  2. งานดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง
  3. งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ อบจ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง
  4. งานสอบเปลี่ยนสายงานของข้าราชการ อบจ.
  5. งานเลื่อนระดับข้าราชการ อบจ.
  6. งานบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการ อบจ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  7. งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  8. งานขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
  9. งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่ง และงานตัดโอนเงินเดือนของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  10. งานย้ายภายในส่วนราชการข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  11. งานช่วยปฏิบัติราชการของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  12. งานรักษาราชการแทน
  13. งานขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มของข้าราชการ อบจ.
  14. งานจัดทำทะเบียนคุมอัตรากำลังและกรอบอัตรากำลังของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  15. งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู (จ.18)
  16. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 2. งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
  1. งานจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการมอบอำนาจ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่ง
  2. งานดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  3. การแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลในทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
  4. การเพิ่มวุฒิการศึกษา
  5. การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล และอื่น ๆ
  6. งานเก็บรักษา ตรวจสอบ ทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
  7. งานเปลี่ยนรูปถ่ายใน ก.พ.7 เมื่อครบกำหนดตามระเบียบฯ
  8. งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาบำเหน็จความชอบของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  9. งานขอรับบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
  10. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
  11. งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
  12. งานเงินรางวัลและประโยชน์ตอบแทนอื่น
  13. งานดำเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภทของข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง
  14. งานขอพระราชทานเพลิงศพ
  15. งานขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
  16. งานจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ อบจ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  17. งานเพิ่มวุฒิการศึกษา
  18. งานออกหนังสือรับรองบุคคล
  19. งานบันทึกและประมวลผลข้อมูลข้าราชการ อบจ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  20. งานปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลระบบการบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
  21. งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  22. งานลาออกจากราชการข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  23. งานให้ออกจากราชการกรณีอื่น ๆ (ขาดคุณสมบัติ, ทุพพลภาพ, หย่อนสมรรถภาพ)
  24. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 1. งานวางแผนอัตรากำลัง
  1. งานจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่ ก.จ.กำหนด
  2. งานวิเคราะห์และการวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี
  3. งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โครงสร้างและการจัดอัตรากำลัง
  4. งานจัดทำโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังและ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
  5. งานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
  6. งานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
  7. งานพัฒนาสมรรถนะการบริหารตามสายงาน
  8. งานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบาย และวางแผนระบบการบริหารงานบุคคล
  9. งานปรับปรุงส่วนราชการ
  10. การจัดตั้งกำหนดส่วนราชการ
  11. งานปรับปรุงกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ อบจ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  12. งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
  13. งานแบ่งส่วนราชการภายใน อบจ.
  14. งานพัฒนาระบบงาน ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
  15. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  1. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
  2. งานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
  3. งานจัดการองค์ความรู้
  4. งานฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศของข้าราชการ อบจ.
  5. งานจัดทำโครงการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากรในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
  6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 3. งานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  1. งานขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2. งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. งานประเมินเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
  4. งานจัดทำหลักสูตรคุรุพัฒนา
  5. งานขออยู่ในราชอาณาจักร
  6. งานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษา
  7. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  8. งานขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. งานอำนวยการ
  1. งานอำนวยการ งานบริหารงานทั่วไปงานธุรการ
  2. งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของกองการเจ้าหน้าที่
  3. งานขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่
  4. งานขอตั้งงบประมาณร่ายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่
  5. งานดำเนินการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่
  6. งานประชาสัมพันธ์งานกองการเจ้าหน้าที่
  7. งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการและรายงานผลการปฏิบัติงาน ของกองการเจ้าหน้าที่
  8. งานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
  9. งานจัดการประชุมและรายงานการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  10. งานเลขานุการ ก.จ.จ. งานเลขานุการ คณะอนุ ก.ครู
  11. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 5. งานเงินเดือนและงบประมาณ
  1. งานขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติฯของกองการเจ้าหน้าที่
  2. งานจัดทำฎีกาเงินเดือน เงินตกเบิกเงินอื่นใดด้านเงินเดือน
  3. งานขออนุญาตไปราชการของบุคลากรในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
  4. งานเบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เงินยืมทดรองจ่ายและเงินที่เกี่ยวข้องกับการเข้าประชุม อบรมสัมมนาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบจ.
  5. งานจัดทำแผนงานและงบประมาณ
  6. งานขออนุมัติเบิกเบี้ยเลี้ยง ยืมเงินทดรองจ่ายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
  7. งานตั้งงบประมาณเงินเดือน
  8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 6. งานวิชาการ
  1. งานให้คำปรึกษา แนะนำวิชาการด้านงานบริหารงานบุคคล
  2. งานขอหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีประเด็นปัญหาไม่เป็นที่ยุติ
 7. งานพัสดุและทรัพย์สิน
  1. งานวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนคุม การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย รวมทั้งงานสวัสดิการ
  2. งานวางแผนจัดหาพัสดุ และจัดหาพัสดุ
 1. งานดำเนินการวินัย
  1. งานดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
  2. งานสอบสวนข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อกล่าวหา
  3. งานตรวจพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์การลงโทษทางวินัย
  4. งานพิจารณาสำนวนสอบสวนทางวินัย
  5. งานเสนอความคิดเห็นและดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
  6. งานเป็นกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด
  7. งานตรวจสอบพิจารณารายงานการสอบหาข้อเท็จจริง รายงานการสอบสวน รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือคดีความทั่วไป
  8. งานจัดทำระเบียบคุมและทะเบียนประวัติของผู้มีพฤติการณ์ทางวินัย
  9. งานศึกษาเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยและการจัดทำมาตรฐานการลงโทษ
  10. งานจัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัย
  11. งานเป็นอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
  12. งานเป็นอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  13. งานจัดทำสรุปผลรายงานการดำเนินการทางวินัย
  14. งานเข้าร่วมประชุม ชี้แจง ตอบข้อสงสัยและดำเนินการทางวินัยตามมติ ก.จ.จ.ชัยภูมิ สนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงาน
  15. งานให้ออกจากราชการกรณีปลดออก ไล่ออก ทุพพลภาพ หย่อนสมรรถภาพ
  16. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  1. งานจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
  2. งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  3. งานส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. งานตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ
  5. งานจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการมอบอำนาจการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง
  6. งานส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
  7. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการฯ
  8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

แก้ไขล่าสุด 25 มิถุนายน 2564

ผู้จัดทำ นายณัฐภัทร ปานสุด